• KievFlot
 • ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг (оферта)
 • Безопасность

 • Доступность

 • Оперативность

 • Удобство

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг (оферта)

1      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Ця оферта є пропозицією фізичної особи – підприємця Яременко Микола Васильович (далі – Виконавець) необмеженому колу фізичних осіб у відповідності до ст. 633, 641, 901 Цивільного кодексу України за допомогою засобів мережі Інтернет або засобами телефонного зв’язку укласти публічний договір про надання послуг з організації відпочинку, розваг та заходів на борту плавзасобів.

1.2.   З цією метою Виконавець розміщує оферту на сайті Компанії https://kievflot.ua/

1.3.   Пропозиція укласти договір вважається прийнятою (акцептованою) Клієнтом в повному обсязі та безумовно, беззастережно в момент замовлення послуг на умовах цього Договору. Такими діями зі сторони Клієнта є: залишення заявки, та/або замовлення зворотного дзвінка, та/або ініціювання платежу будь-яким способом за допомогою сервісів провайдерів платіжних послуг доступних на Сайті.

 

2.      ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1.   «Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку послуг, що пропонуються на сайті Компанії. 

2.2.   «Клієнт» - фізична особа, споживач послуг, що надаються Виконавцем.

2.3.   «Компанія» - фізична особа – підприємець Яременко Микола Васильович (РНКОПП 2192825299), партнери та наймані працівники що пропонують послуги, представлені на сайті Компанії.

2.4.    «Послуга» - це дії Виконавця, результати яких споживаються Клієнтом, в процесі їх виконання.

2.5.    «Сайт Компанії» - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://kievflot.ua/, яка є одним з основних джерел інформування Клієнта про послуги, що ним надаються Компанією.

 

3.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.   На умовах цього договору Виконавець зобов’язується відповідно до Замовлення Клієнта надати йому за плату послуги з організації відпочинку, розваг та заходів на борту плавзасобів та/або інші суміжні послуги, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги

3.2.   Виконавець зобов’язується надавати Клієнтам доступ до сервісів KievFlot.com, що включає:

 • можливість обрання судна (самостійно або за допомогою Виконавця) на Сайті;
 • інформаційну підтримку Клієнтів;
 • можливість обрання додаткових послуг (кейтеринг, прикраси, ведучий, ді-джей, гід-екскурсовод, фотограф, феєрверк тощо);
 • можливість замовлення онлайн послуг та товарів, що пропонуються Клієнтам;
 • отримання інформації про сервіси KievFlot.com;
 • надання користувачу інших супутніх послуг за наявності пропозиції.

3.3.   Для надання послуг за цим договором, Виконавець визначає свого представника та може залучати сторонні організації, залишаючись при цьому відповідальним перед Клієнтом за якість наданих послуг.

3.4.   Товари, сервіси та послуги - надаються Вам на умовах «as is» («як є»).  Виконавець не гарантує відповідність послуг цілям та очікуванням Клієнта.

 

4.      ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1.   Клієнт може оформити замовлення будь-яким з перелічених способів:

 • через сайт Компанії шляхом натискання активної кнопки «Оставить заявку»;
 • за будь-яким з номерів телефонів, за яким здійснюється рекламування послуг.

4.2.   Термін опрацювання замовлення Клієнта – до 19:00 год дня, в якому оформлено замовлення. 


5.      ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1.   Розрахунки за цим Договором здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця або шляхом оплати за допомогою платіжної системи LIQPAY на веб-сайті в такому порядку: 

 • Клієнтом здійснюється попередня (авансова) оплата в розмірі, що визначається після погодження Замовлення та його вартості;
 • Клієнтом здійснюється залишкова оплата загальної вартості замовлених послуг на борту плавзасобу в день виконання Замовлення;

5.2.   Оплата Клієнтом замовлення вважається одночасним фактичним прийняттям наданих послуг, підтверджує відсутність зауважень до якості та кількості наданих послуг.

6.      ТЕРМІН І УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1.   Виконання замовлення здійснюється силами та засобами Компанії у погоджену із Клієнтом дату.

6.2.   У разі відмови Клієнтом від надання послуг, перенесення дати виконання замовлення, зміни обраного судна по будь-якій причині, у тому числі якщо погодні умови не подобаються Клієнту або по причині хвороби Клієнта, після внесення попередньої (авансової) оплати, сума попередньої (авансової) оплати не повертається.

6.3.   У разі порушення Виконавцем умов Договору (щодо неможливості використання плавучого судна в заданий строк для організації Заходу) Виконавець попереджає про це Клієнта та переносить з дозволу Замовника дату виконання замовлення на іншу дату або повертає Клієнту сплачену суму попередньої оплати.

6.4.   Для обміну повідомленнями Сторони можуть використовувати:

 • електроні пошти Сторін;
 • програми Viber, WhatsApp.

 

7.      ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1.   Виконавець зобов’язаний:

7.1.1. Виконати замовлення Клієнта у відповідності до обраних послуг на сайті Компанії та оформленого Замовлення;

7.1.2. Надати послуги якісно та у термін, погоджений із Клієнтом.

7.2.   Виконавець має право:

7.2.1. В односторонньому порядку відмовитися від надання послуг за цим Договором в разі, якщо Клієнт наполягає на виконанні послуг, що не передбачені цим Договором, та/або Клієнт звернувся з проханням, виконання якого може порушити законодавство України.

7.3.   Клієнт зобов’язаний:

7.3.1. Своєчасно прийняти замовлені за цим Договором послуги та оплатити їх в повному обсязі.

7.4.   Клієнт має право:

7.4.1. Оформити замовлення на сайті Компанії та/або засобами телефонного зв’язку;

7.4.2. Вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов цього Договору.

 

8.      СТРОК ДІЇ І ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ

8.1.   Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет і діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

8.2.   Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на інтернет-сайті Виконавця, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

 

9.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1.   Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та діючим законодавством України.

9.2.   Виконавець не несе відповідальності за:

 • зміст та правдивість інформації, що надана Клієнтом при оформленні замовлення;
 • затримку в наданні послуг, яка відбувається з причин, що не залежать від Виконавця;
 • протиправні дії Клієнта.

9.3.   В разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору.  Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються обставини, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторона не могла передбачити або попередити у розумний спосіб.

9.4.   Сторони докладають максимум зусиль для розв’язання будь-яких непорозумінь виключно шляхом ділових переговорів.

10.  СПОРИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОЦЕСІ НАДАННЯ ПОСЛУГ

10.1.        У разі незгоди Клієнта із якістю наданих послуг, Клієнт направляє претензію Компанії будь-яким зручним способом (електронна адреса, поштова адреса Компанії, звернення телефоном тощо).

10.2.        Уповноважений представник Компанії розглядає претензію та доручає усунення зауважень своєму представнику, за можливості – протягом дня, в якому отримано претензію.

10.3.        Всі розбіжності, які виникають за цим Договором або у зв’язку з ним, зокрема, внаслідок невиконання або неналежного виконання умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між Виконавцем та Клієнтом.

10.4.        Якщо шляхом проведення попередніх переговорів взаємної згоди не досягнуто, ці розбіжності передаються на вирішення в установленому чинним законодавством порядку до суду за місцем знаходження Виконавця.

 

11.  ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1.        Шляхом оформлення Замовлення у будь-який спосіб, Клієнт надає свою безумовну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні положень  Закону України «Про захист персональних даних».

11.2.        Інформація, що надається Клієнтом, є конфіденційною. Компанія використовує інформацію про Клієнта виключно з метою виконання Замовлення, надання послуг за цим Договором, направлення повідомлень Клієнтові. 

 

12.  ІНШІ УМОВИ

12.1.        Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір за умови попередньої його публікації на сайті Компанії.

12.2.        Використання сайту Компанії для попереднього перегляду послуг, а також оформлення Замовлення у будь-який спосіб, передбачений цим Договором, є безкоштовним. 

 

13.  ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1.        Цей Договір набирає чинності з моменту оформлення замовлення Клієнтом у будь-який спосіб, передбачений цим Договором та діє до повного виконання сторонами своїх обов’язків. 

13.2.        Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі якщо одна із Сторін не виконує зобов’язання за Договором, та в інших випадках, передбачених цим Договором та  чинним законодавством України.

 

14.  РЕКВІЗИТИ:

Фізична особа-підприємець: Яременко Микола Васильович

Місцезнаходження: Україна, 03179, місто Київ, вул.Чорнобильська, будинок 21, квартира 201

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA633052990000026007020130503